Disclaimer DMA

Dit is de disclaimer van www.demarcomarchitect.nl (DMA).
Hierin geven wij aan onder welk voorbehoud wij u de informatie aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de op onze website verstrekte informatie is kosteloos zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag deze info alleen (her)gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DMA is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DMA. DMA is onderdeel van Edvance Marketingcommunicatie.

Geen garantie juistheid
De eventueel op onze website vermelde tarieven zijn met zorg samengesteld.
Echter fouten die mogelijk herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DMA te veronderstellen of te mogen claimen.

DMA streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de verstrekte informatie op, of de inhoud van onze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enig voorafgaande bericht. DMA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Indien onze disclaimer mocht wijzigen, dan treft u de meest recente versie ervan op deze pagina van www.demarcomarchitect.nl.